บํารุงสมอง.com จัดส่งสินค้าทุกวัน

  • ยอดโอนที่แจ้งโอน ก่อน 14:00 น. จัดส่งสินค้าวันที่แจ้งโอน
  • ยอดโอนที่แจ้งโอน หลัง 14:00 น. จัดส่งสินค้าวันถัดไป